Regulamin zakupów

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Prevalue.

Sklep internetowy Prevalue prowadzony jest przez:  

Prevalue Cooperative Owners Spółdzielnię Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530472, posiadającą numer NIP: 5252604817 oraz REGON: 360353107, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@prevalue.pl.

Regulamin niniejszy obowiązuje od 1. sierpnia 2017 roku.

§ 1 Definicje

1. Sprzedawca – Prevalue Cooperative Owners Spółdzielnia Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530472, posiadająca numer NIP: 5252604817 oraz REGON: 360353107, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@prevalue.pl.

2. Sklep – serwis internetowy, prowadzony przez  Sprzedawcę, udostępniany za pośrednictwem sieci publicznej Internet pod adresem panel.prevalue.pl, umożliwiający Klientom składanie Zamówień.

3. Klient – podmiot, który złożył Zamówienie w Sklepie. Klientem może być Konsument, Przedsiębiorca lub jednostka gospodarcza nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (transakcja zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa przeznaczona do sprzedaży, dostępna w ofercie Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Klienta dotyczące chęci zawarcia na odległość umowy sprzedaży Produktów. Zamówienie powinno określać co najmniej listę i ilości zamawianych przez Klienta Produktów.

7. Regulamin – niniejszy dokument.

§ 2 Warunki ogólne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż  towarów za pośrednictwem sieci Internet. Przedmiotem sprzedaży są Produkty znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedającego, prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia jako dostępne.

2. Regulamin określa zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy i prezentowanych w Sklepie.

3. Informacje dotyczące poszczególnych Produktów (lub pakietów Produktów), prezentowane w Sklepie, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

5. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

§ 3 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

    - za pośrednictwem Sklepu, poprzez dodanie produktów do koszyka i wypełnienie formularza;

    - przez telefon podany na stronach Sklepu

    - pocztą elektroniczną (e-mail na adres: sklep@prevalue.pl)

2. Złożenie Zamówienia w sposób określony w pkt. 1 oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego   dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej (ang. web browser), pozwalającej na wyświetlanie stron internetowych w technologii xHTML oraz JavaScript.

4. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe.

5. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Produkt (lub Produkty) do koszyka, a następnie wypełnić interaktywny formularz i postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.

6. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą i zgłosić wystąpienie niezgodności, w celu jej poprawienia przez Sprzedawcę.

7. W terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia Klient otrzymuje informację poprzez wiadomość e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i tym samym zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Wiadomość     e-mail zawiera informacje dotyczące praw i obowiązków Klienta, w tym pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz odnośnik do formularza o odstąpieniu od umowy.

8. Zmiana zawartości Zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu, gdy zamówione Produkty nie zostały jeszcze wysłane.

9. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia przez telefon lub pocztą elektroniczną, Sprzedawca każdorazowo wysyła na adres e-mail wskazany przez Klienta podsumowanie zamówienia zawierające wszystkie koszty oraz opis istotnych warunków zamówienia, w tym pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy i odnośnik do formularza odstąpienia od umowy.

 § 4 Koszt dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę Zamówień za pośrednictwem usług firmy kurierskiej.

2. Przesyłki kurierskie Produktów oznaczonych w Sklepie jako "dostępne" dostarczane są terminie od 2 do 3 dni od daty zawarcia umowy. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór odnośnie akceptacji nowego terminu lub odstąpienia od umowy.

3. Przesyłki kurierskie Produktów oznaczonych w Sklepie jako "Produkty na zamówienie", dostarczane są w terminie od  2 do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

4. Koszty dostawy Zamówienia na terenie kraju (koszty przesyłki) zależą od ilości zamawianych Produktów i prezentowane są na stronie podsumowania Zamówienia w Sklepie lub w treści wiadomości elektronicznej (w przypadku złożenia zamówienie za pośrednictwem e-mail). Pełny wykaz kosztów dostawy prezentowany jest na podstronie Sklepu zatytułowanej "Koszty dostawy".

5. Jeżeli wartość Zamówienia przekroczy 299,99 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100), Klient uprawniony jest do bezpłatnej przesyłki. W takim przypadku Sprzedawca pokryje koszty dostawy Zamówienia do Klienta (bez kosztów ubezpieczenia) na terenie kraju.

6. Koszty dostawy Zamówienia poza teren Polski w całości pokrywa Klient. Sprzedawca, po sprawdzeniu zamówienia,  informuje Klienta o wysokości kosztów dostawy. Do Klienta należy wybór odnośnie akceptacji kosztów dostawy lub odstąpienia od umowy.

§ 5 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za Zamówienia:

·       płatność przelewem internetowym, realizowana za pośrednictwem spółki PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań (procesor płatności);

·       płatność kartą płatniczą, realizowana za pośrednictwem spółki PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań (procesor płatności);

·       płatność przelewem internetowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy podane na stronie Sklepu i potwierdzeniu Zamówienia;

·       płatność gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem);

2. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku jeśli Klient zaznaczył, iż życzy sobie wystawienia faktury VAT, oryginał dokumentu dołączany jest do paczki z Zamówieniem. Na życzenie Klienta wersja elektroniczna faktury VAT może także zostać wysłana na adres e-mail Klienta.

§ 6 Odstąpienie od umowy, "zwroty" i wymiany

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni, licząc od dnia wejścia przez Konsumenta w fizyczne posiadanie zamówionych Produktów. Przed nadaniem przesyłki zwrotnej prosimy skontaktować się telefonicznie z biurem lub na adres: sklep@prevalue.pl w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

2. Sprzedawca udostępnia wzór formularza-oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formacie PDF pod adresem: www.prevalue.pl/zwrot.pdf. Odnośnik do formularza przesyłany jest także Klientowi w treści wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje w następujących przypadkach:

·       świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

·       dotyczących nagrań audialnych i wizualnych albo programów komputerowych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

·       umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

·       świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

·       świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

·       świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

·       jeśli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

·       jeżeli przedmiotem świadczenia są wydarzenia rozrywkowe, sportowe, kulturalne lub podobne, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. bilety),

·       jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi w zakresie zakwaterowania, inne niż do celów mieszkalnych, usługi przewozu rzeczy, najmu samochodów, usługi gastronomii czy usługi związane z wypoczynkiem.     

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów w wysokości odpowiadającej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub w innej formie wybranej przez Konsumenta.

6. Wszystkie dokonane przez Klienta będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Płatności zostaną zwrócone tym sposobem, jakim zapłacił Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Klient będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem od umowy, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, będące wynikiem korzystania z niego / z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech lub funkcjonowania.

8. Konsument ponosi wszelkie koszty wymiany Produktów w wysokości odpowiadającej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub w innej formie wybranej przez Konsumenta.

9. Statusu Konsumenta nie posiada Klient, który podczas składania zamówienia zaznaczył opcję wystawienia faktury VAT i podał dane reprezentowanego przez siebie przedsiębiorstwa, w tym jego nazwę, adres siedziby i numer NIP.

10. Klient  nieposiadający  statusu  Konsumenta nie ma  uprawnienia  do odstąpienia  od  mowy,    o którym mowa   w §6 niniejszego Regulaminu. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7 Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady sprzedanych Produktów.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktów z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prevalue.pl

3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, dostarczonej za pośrednictwem firmy kurierskiej, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera w ciągu 24 godzin od otrzymania paczki oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane kontaktowe Klienta, dokładny opis przyczyn reklamacji i oczekiwań wobec Sprzedawcy, a także kopię dokumentu sprzedaży lub jego skan.

5. Reklamacja złożona przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

6. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni, licząc od dnia w którym reklamacja do Sprzedawcy wpłynęła.

7. Klient jest uprawniony do przesłania reklamowanych Produktów za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

§ 8 Gwarancja

1. Produkty w ofercie Sprzedającego objęte są gwarancją producenta, zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumentach gwarancyjnych. W przypadku gdy Klient będzie chciał skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji producenta, należy skontaktować się bezpośrednio z producentem będącym gwarantem.

2. Niezależnie od gwarancji producenta, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas zgodność z umową sprzedanych Produktów objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy, na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.

2. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest spółdzielnia Prevalue Cooperative Owners Spółdzielnia Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie.

3. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia, chyba, że Klient wyrazi osobną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w innych celach. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w dokumencie "Polityka prywatności" opublikowanym na podstronie Sklepu.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. W ramach realizacji umowy z Klientem Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa krajowego. W przypadku stwierdzenia wystąpienia postanowienia o takim charakterze pierwszeństwo mają przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie http://www.prevalue.pl/regulamin.html